Våra medlemmar

Hitta en översättare

Sök bland SFÖ:s medlemmar.
SFÖ kan inte utföra eller förmedla översättningar. Du kontaktar själv den översättare som du hittar här.

Fritext
Namn
Rensa

SFÖ:s yrkesetiska kod

(Om SFÖ)


SFÖ:s yrkesetiska kod innehåller normer för yrkesutövande som alla SFÖ-medlemmar ska följa i sin översättningsverksamhet. Såväl vid inträde som fortsatt medlemskap i SFÖ förbinder sig samtliga medlemmar att följa denna yrkesetiska kod.

Normerna fastställs för att skapa och främja ett gott kollegialt förhållande SFÖ-medlemmar emellan samt för att stärka medlemmarnas och SFÖ:s anseende och genomslagskraft i yrkeslivet, i samhället generellt och i förhållande till andra översättarorganisationer.

1. Allmänna etiska regler
SFÖ-medlemmar ska
a) agera på ett sätt som värnar om översättaryrkets värdighet,
b) värna om föreningens syfte att vara en väl fungerande organisation baserat på samarbete och gemensamma värderingar,
c) bedriva verksamheten så att allmänhetens förtroende och aktning för översättarkåren upprätthålls och främjas,
d) behandla alla handlingar och upplysningar från uppdragsgivaren som sekretessbelagda såväl under pågående arbete som efter avslutat uppdrag om inte annat överenskommits,
e) inte bereda sig egen vinning genom sekretessbelagd information som de i sitt arbete fått tillgång till och inte heller i övrigt använda sådant material för något annat ändamål än det som uppdraget avser,
f) avhålla sig från att menligt inverka på SFÖ eller SFÖ-medlemmars intressen och anseende.

2. Kompetens
SFÖ-medlemmar
a) ska aktivt sträva efter att bibehålla och förbättra relevanta språkkunskaper och övriga yrkesfärdigheter,
b) ska noga överväga om den egna kompetensen, kapaciteten och övriga förutsättningar är sådana att varje aktuellt uppdrag kan genomföras på ett professionellt sätt. Om så inte är fallet ska detta snarast meddelas uppdragsgivaren. Detsamma gäller för andra språkleverantörer som SFÖ-medlemmen eventuellt anlitar,
c) som anlitar andra språkleverantörer ska försäkra sig om att dessa har nödvändig kompetens.

3. Yrkesroll
SFÖ-medlemmar ska
a) varken för sig själva eller för språkleverantörer som de anlitar acceptera eller erbjuda villkor som strider mot den yrkesetiska koden,
b) försäkra sig om att översättare eller företag, vars namn SFÖ-medlemmen använder sig av i samband med offerter eller annan marknadsföring, dessförinnan givit sitt samtycke därtill, c) utan dröjsmål informera uppdragsgivare om de överenskomna leveransvillkoren inte kan uppfyllas,
d) implementera koden i sin yrkesverksamhet. Vid förhållanden och/eller omständigheter som inte omfattas av denna kod ska de agera seriöst och professionellt samt på ett sätt som är i överensstämmelse med den yrkesetiska kodens andemening.

4. Överträdelser
Anmälningar rörande överträdelser av den yrkesetiska koden sänds av en SFÖ-medlem eller tredje part till Etiknämnden och behandlas i enlighet med Etiknämndens arbetsordning.

 5. Ändringar
Den yrkesetiska koden kan ändras genom beslut av årsmötet.

Annonser grå pil

http://www.spraktidningen.se http://www.translationzone.com http://www.wordfinder.com/sv/ https://www.memoq.com/ http://allians.com/sfo-foretagsforsakring-ansokan-och-pris http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagsforvaltningen/lediga-jobb-annons/?assignmentId=F15A0233-4946-4D17-A358-13D189B050C1